Myllyjarven sahkoasema, sijaintikartta

18/Myllyjärven sähköasema, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaava-alue sijaitsee Ronsuntaipaleentien varrella Myllyjärven kohdalla, asutuksen länsipuolella voimalinjojen risteyskohdassa. Matkaa keskustaan on noin 5 kilometriä.

Kaavatunnus
tunnus: 18/18:080

Yhteyshenkilöt
Nana Pentti, Asemakaava-arkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 26.11.2014;Kaavaluonnos nähtävillä 28.4.-12.5.2015Kaavaehdotus nähtävillä 1.9.-1.10.2015Kaavan hyväksyminen 25.1.2016Kaava lainvoimainen 11.3.2016

Kaavan uusin vaihe
Kaupunginhallitus käsittelee asemakaavan muutosehdotusta kokouksessaan 11.1.2016 jonka jälkeen kaava etenee valtuuston hyväkymiskäsittelyyn.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on tällä hetkellä voimalinjojen alle raivattua metsäaukeaa. Se jää Ronsuntaipaleentietä reunustavan kevyenliikenteen väylän varteen, suurten voimalinjapylväiden lomaan ja erottuu tielle selvästi. Alue rajautuu voimakkaasti nousevaan rinteeseen, jonka päältä alkaa koillisessa ja kaakossa Myllyjärven asuinalueisiin rajoittuva sekametsävyöhyke.

Kaavan tavoitteet
Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle Fingrid Oyj:n aloitteesta. Maanomistajana Jyväskylän kaupunki on hakenut kaavamuutosta.
Kaavan tavoitteena on muodostaa ET-tontti uu-delle 110 kV sähköasemalle nykyiselle PL-ja VL-alueelle, pääosin olemassa olevalle voimajohto-alueelle. Aidattavan alueen ympärille jäävä varo-alueeksi tarkoitettu tontin osa voidaan tapauskohtaisesti joko avata tai jättää puustoksi. Tonttia varten on muodostettava liittymä Ronsuntaipaleentieltä pääosin käyttövaiheen huoltoajoa varten. Suunnittelussa on otettava erityisesti huomi-oon suojapuuston säilyminen asuinalueiden puo-lella ja rinnemaastoon sijoittuminen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös