Raspio-Iloniemi oyk ; Päijänteen rantaa

Raspio-Iloniemi oyk ; Markkulanmäki

Raspio-Iloniemen oyk: Maatianjärvi

Raspio-Iloniemi oyk ; sijaintikartta

y3_Raspio - Iloniemi osayleiskaava , yleiskaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Alue sijaitsee Korpilahden keskustan koillispuolella Vespuolentien molemmin puolin Tampereentien (vt9) varrella.

Kaavatunnus
tunnus: y3:008

Yhteyshenkilöt
Leena Rossi, YleiskaavapäällikköHelena Miettinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 6.4.2005;Kaavaluonnos nähtävillä 22.6. - 27.8.2010Kaavaehdotus nähtävillä 25.11.-30.12.2011Kaavan hyväksyminen 14.5.2012

Kaavan uusin vaihe
Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 14.5.2012. Kaavasta on tehty kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 29.5.2013.
Kaavasta on jätetty kaksi valitusta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusten käsittely on kesken.
Kaava tullut osittain voimaan 11.10.2013. Osayleiskaavasta jäävät siten tulematta voimaan valituksenalaiset osat eli Iloniemeen osoitettu uusi tieyhteys ja siihen tukeutuvat AP-aluevaraukset, puhdistamon ET-aluevaraus, sen lähellä olevat AP-res-, VLL- ja TY-aluevaraukset sekä valtatie 9:n pohjoispuolella sijaitseva TP-aluevaraus.

Kaupunginvaltuuston päätöksen yhteydessä hyväksyttiin ponsi: Jyväskylän kaupunginvaltuusto pitää kaavan toteutumisen kannalta välttämättömänä liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi, että Korpilahdentien ja Ysitien pohjoinen liittymä säilyy ja parannetaan vähintään kaavan liitteessä (Pohjoinen eritasoristeys, yleissuunnitelma 26.3.2012) esitetyn suuntaisliittymän tasoisena.”

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Markkulanmäen ja Maatianjärven ympäristöt ovat vanhaa kulttuurimaisemaa, jossa näkyvät sekä vanha asutushistoria viljelyksineen että sahan teollisuushistoria työväenmökkeineen. Päijänteen rannalle Lapinniemeen sijoittuu maaseutumaista tiiviimpää pysyvää asutusta, samoin sahan ympäristöön alueen keskivaiheille. Päijänteen rannalla Pirttiänniemessä on loma-asutusta. Suunnittelualueelle sijoittuu huoltoasema, Hurttian kyläkoulu (luokat 1-6), vanha työväentalo Rientola sekä muutamia teollisuusyrityksiä. Muutoin palvelut ym keskittyvät Korpilahden keskustaan. Päijänteen rantaa on noin 4 km. Raspion ja Maatianjärven lisäksi alueelle sijoittuvat pienet Uittimenjärvi, Huhtilampi, Kaakonlampi, Ahostenlampi ja Sammalisto sekä Autionjoki. Kaava-alueen pinta-ala on noin 900 ha.

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on tarkastella Korpilahden keskustaajaman laajentumismahdollisuudet Ysitien varrella ja suunnata asumista Päijänteen rannalle. Erityistavoitteena on huomioida alueelle sijoittuva maakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Kaavan sisältö
Kaavaratkaisussa on huomioitu yleiskaava-alueen jakautuminen erityyppisiin aluekokonaisuuksiin. Vespuolentien eteläpuolinen alue liittyy uuden kokoojatien välityksellä tiiviisti Korpilahden keskustaan ja tulee osittain asemakaavoitettavaksi. Päijänteen rannoille sijoittuu uusi laaja asuntoalue virkistysalueineen pääosin kaupungin omistamalle maalle. Yleiskaavassa on huomioitu maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue lukuun ottamatta valtatien ja Vespuolentien risteysaluetta, jonka läheisyyteen uusi eritasoristeysvaraus sijoittuu. Tärkeät peltoalueet pyritään säilyttämään avoimena. Maatianjärven ympäristö Vespuolentien pohjoispuolella on pääasiassa maa- ja metsätalousvaltainen alue, johon sijoittuu uutta maaseutumaista asumista vähän. Ysitien länsipuolelle kulkee vanha nelostie, joka muodostaa hyvän rinnakkaistieyhteyden keskustaan. Tämän varteen sijoittuu varauksia asumiselle sekä työpaikoille. Samoin Vespuolentien varteen on osoitettu rakennuspaikkoja pienyritystoiminalle. Alueen rakentaminen ja laajentaminen perustuu nykyiseen tieverkkoon ja uuteen yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelman mukaisesti valtatien 9 ja Vespuolentien liittymä muutetaan eritasoliittymäksi. Keskustan ja Iloniemen yhteys toteutetaan Päijänteentietä hyödyntäen. Keskeisille osille osoitetut kevyenliikenteen väylät parantavat koulu- ja asiointiliikenteen liikenneturvallisuutta. Liikennevaikutukset ovat sidoksissa alueen toteutumisen aikatauluun ja laajuuteen. Liikennejärjestelyt toteutuvat pitkällä aikavälillä ja tulevat sisältämään väliaikaisia ratkaisuja.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös