y3_Raspio - Iloniemi osayleiskaava , yleiskaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Alue sijaitsee Korpilahden keskustan koillispuolella Vespuolentien molemmin puolin Tampereentien (vt9) varrella.

Kaavatunnus
tunnus: y3:008

Yhteyshenkilöt
Leena Rossi, Yleiskaavapäällikkö
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 6.4.2005;Kaavaluonnos nähtävillä 22.6. - 27.8.2010Kaavaehdotus nähtävillä 25.11.-30.12.2011Kaavan hyväksyminen 14.5.2012Kaava lainvoimainen 19.12.2014

Kaavan uusin vaihe
Raspio – Iloniemen osayleiskaava on tullut voimaan 19.12.2014.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.5.2012 Raspio – Iloniemen osayleiskaavan. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus määräsi 19.8.2013 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla osayleiskaavan tulemaan osittain voimaan niiltä osin, joita valitus ei koskenut.

Korkein hallinto-oikeus on 10.11.2014 päättänyt, että valitukset hylätään eikä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Kaupunginvaltuuston 14.5.2012 hyväksymästä osayleiskaavasta tulevat näin voimaan myös Iloniemeen osoitettu uusi tieyhteys ja siihen tukeutuvat AP-aluevaraukset, puhdistamon ET-aluevaraus, sen lähellä olevat AP-res-, VLL- ja TY-aluevaraukset sekä valtatie 9:n pohjoispuolella sijaitseva TP-aluevaraus.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Markkulanmäen ja Maatianjärven ympäristöt ovat vanhaa kulttuurimaisemaa, jossa näkyvät sekä vanha asutushistoria viljelyksineen että sahan teollisuushistoria työväenmökkeineen. Päijänteen rannalle Lapinniemeen sijoittuu maaseutumaista tiiviimpää pysyvää asutusta, samoin sahan ympäristöön alueen keskivaiheille. Päijänteen rannalla Pirttiänniemessä on loma-asutusta. Suunnittelualueelle sijoittuu huoltoasema, Hurttian kyläkoulu (luokat 1-6), vanha työväentalo Rientola sekä muutamia teollisuusyrityksiä. Muutoin palvelut ym keskittyvät Korpilahden keskustaan. Päijänteen rantaa on noin 4 km. Raspion ja Maatianjärven lisäksi alueelle sijoittuvat pienet Uittimenjärvi, Huhtilampi, Kaakonlampi, Ahostenlampi ja Sammalisto sekä Autionjoki. Kaava-alueen pinta-ala on noin 900 ha.

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on tarkastella Korpilahden keskustaajaman laajentumismahdollisuudet Ysitien varrella ja suunnata asumista Päijänteen rannalle. Erityistavoitteena on huomioida alueelle sijoittuva maakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Kaavan sisältö
Kaavaratkaisussa on huomioitu yleiskaava-alueen jakautuminen erityyppisiin aluekokonaisuuksiin. Vespuolentien eteläpuolinen alue liittyy uuden kokoojatien välityksellä tiiviisti Korpilahden keskustaan ja tulee osittain asemakaavoitettavaksi. Päijänteen rannoille sijoittuu uusi laaja asuntoalue virkistysalueineen pääosin kaupungin omistamalle maalle. Yleiskaavassa on huomioitu maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue lukuun ottamatta valtatien ja Vespuolentien risteysaluetta, jonka läheisyyteen uusi eritasoristeysvaraus sijoittuu. Tärkeät peltoalueet pyritään säilyttämään avoimena. Maatianjärven ympäristö Vespuolentien pohjoispuolella on pääasiassa maa- ja metsätalousvaltainen alue, johon sijoittuu uutta maaseutumaista asumista vähän. Ysitien länsipuolelle kulkee vanha nelostie, joka muodostaa hyvän rinnakkaistieyhteyden keskustaan. Tämän varteen sijoittuu varauksia asumiselle sekä työpaikoille. Samoin Vespuolentien varteen on osoitettu rakennuspaikkoja pienyritystoiminalle. Alueen rakentaminen ja laajentaminen perustuu nykyiseen tieverkkoon ja uuteen yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelman mukaisesti valtatien 9 ja Vespuolentien liittymä muutetaan eritasoliittymäksi. Keskustan ja Iloniemen yhteys toteutetaan Päijänteentietä hyödyntäen. Keskeisille osille osoitetut kevyenliikenteen väylät parantavat koulu- ja asiointiliikenteen liikenneturvallisuutta. Liikennevaikutukset ovat sidoksissa alueen toteutumisen aikatauluun ja laajuuteen. Liikennejärjestelyt toteutuvat pitkällä aikavälillä ja tulevat sisältämään väliaikaisia ratkaisuja.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös