Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hankinnat » Pienhankintakanava » Pienhankinta: Tarjouspyyntö

Pienhankinnat

Business Jyväskylän markkinointikampanjan konseptisuunnittelu, kehittäminen ja toteutus

Hankintayksikkö
Yksikön nimi:Jyväskylän kaupunki, Elinkeinoyksikkö
Osoite:
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:Suvi Vuojolainen
Hankinnan kohde
Tuotteen/palvelun nimi:Business Jyväskylän markkinointikampanjan konseptisuunnittelu, kehittäminen ja toteutus
Tuotteen/palvelun kuvaus:Pyydämme tarjousta Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön Business Jyväskylän tavoitteita tukevan ”Mitä muroja ne siellä syö?” -markkinointikampanjan konseptisuunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta. Varsinainen tarjouspyyntö tulee pyytää erikseen osoitteesta suvi.vuojolainen@jkl.fi.
Määrä:1
Yksikkö (kpl, ltk, h, pv):
Osatarjouksetei
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan seuraavista osista:
Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
  • ALIHANKINTA. Mikäli tarjoaja käyttää hankinnan toteuttamisessa alihankintaa, tarjoajan tulee antaa selvitys käytettävistä alihankkijoista. Alihankkijoiden tulee täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tarjoaja vastaa alihankkijansa työstä kuin omastaan.
  • ELÄKEVAKUUTUS. Tarjoajalla tulee olla voimassaoleva eläkevakuutus ja eläkevakuutusmaksut tulee olla suoritettu taikka tarjoajalla tulee olla erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus.
  • KAUPPAREKISTERI. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt kaupparekisteriin. Mikäli lainsäädäntö ei edellytä rekisteröitymistä, tarjoajan tulee antaa selvitys rekisteröimättömyytensä perusteista.
  • MUUT REKISTERIT. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä edellä mainittuihin rekistereihin.
  • Tarjoajan ei tarvitse liittää selvityksiä tarjoukseensa. Hankintayksikkö pyytää erikseen toimittamaan selvitykset vaatimusten täyttymisestä.
  • VEROJEN MAKSU. Tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa tai tällä tulee olla maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma maksamattomista veroista.
Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperuste sekä vertailuperusteiden painoarvot

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavin vertailuperustein:

  • muut liitteissä esitetyt perusteet:

Vertailuperusteiden tärkeysjärjestys on merkitty numeroin tai suhteellinen painoarvo prosentein vertailuperusteen perään. Vertailuperusteiden sisältö on kuvattu tarkemmin liitteissä.

Keskeiset sopimusehdot
Toimitusaika:Työ alkaa toukokuussa 2018 toimittajan valinnan jälkeen heti kun mahdollista. Työn toteutta-misaikataulu suunnitellaan ensimmäisessä aloituskokouksessa, kuitenkin niin, että kampanjan konseptoinnin ja suunnittelun tulisi valmistua touko-kesäkuun aikana ja toteuttaminen aloite-taan erikseen sovitusti suunnittelutyön valmistuttua.
Maksuehto:
Ohje -Laskutan kaupunkia
Palvelun vasteaika:
Takuuaika ja -ehdot:
Muu, mikä:
Sovellettavat yleiset sopimusehdotJulkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT)
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää:27.4.2018 klo 16:00 mennessä
Osoite tarjousten jättämiseksi:Suvi Vuojolainen, suvi.vuojolainen@jkl.fi
Hankinnan tunnus:BUSINESS JYVÄSKYLÄN MARKKINOINTIKAMPANJAN KONSEPTISUUNNITTELU
Sitovat tarjoukset tulee jättää edellä mainittuun määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus.
Muut tiedot Tarjous liitteineen tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen suvi.vuojolainen@jkl.fi. Viestin aiheeksi tulee kirjata "Tarjous - Business Jyväskylän markkinointikampanjan konseptisuunnittelu".
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.

Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymysten jättöaikaTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 19.4.2018 klo 16:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen Varsinainen tarjouspyyntö tulee pyytää osoitteesta suvi.vuojolainen@jkl.fi. Kysymykset sähköpostitse osoitteeseen suvi.vuojolainen@jkl.fi. . Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kysymysten jättöosoite ja lisätiedotVarsinainen tarjouspyyntö tulee pyytää osoitteesta suvi.vuojolainen@jkl.fi. Kysymykset sähköpostitse osoitteeseen suvi.vuojolainen@jkl.fi.
VastauksetKysymyksiin vastataan viimeistään 23.4.2018 klo 16:00. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annettavat vastaukset annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille sekä erikseen pyydettäessä muille kiinnostuneille. Mikäli tarjouspyyntöön tehdään kysymysten johdosta muutoksia, julkaistaan päivitetty tarjouspyyntö pienhankintakanavassa kysymyksiin vastaamisen yhteydessä.
Liitteet
  • Tarjouspyyntö Business Jyväskylän markkinointikampanjan konseptointi - Liite pyytämällä suvi.vuojolainen@jkl.fi
Asiasanat markkinointi, suunnittelu
Tarjouspyyntö lisätty13.4.2018 klo 15:31

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje