Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hankinnat » Pienhankintakanava » Pienhankinta: Tarjouspyyntö

Pienhankinnat

Henkilöstökysely sekä työturvallisuusriskien arviointikysely

Hankintayksikkö
Yksikön nimi:Jyväskylän kaupunki / Henkilöstöpalvelut
Osoite:Kilpisenkatu 1, 40100 JYVÄSKYLÄ
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:Marja-Leena Oinonen
Marja-Leena Oinonen Työkykypäällikkö Henkilöstöpalvelut Jyväskylän kaupunki puhelin: 014 266 4015 gsm: 050-530 6943 postiosoite: PL 193, 40101 käyntiosoite: Kilpisenkatu 1, II krs.
Hankinnan kohde
Tuotteen/palvelun nimi:Henkilöstökysely sekä työturvallisuusriskien arviointikysely
Tuotteen/palvelun kuvaus:Pyydämme tarjousta kahdesta sähköisesti huhtikuussa 2018 toteutettavasta henkilöstökyselystä. A) Henkilöstökysely Jyväskylän kaupungin henkilöstölle. Kaupungin vakituiselle henkilöstölle toteutettava kysely, joka lähetetään sähköpostilinkin perusteella n. 6900 työntekijälle. Henkilöstökyselyn tavoitteena on arvioida henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa, työyhteisön toimivuutta ja työn tuloksellisuutta. B) Riskien ja vaarojen arviointikysely Jyväskylän kaupungin työyhteisöille. Työsuojeluriskien arviointi toteutetaan kaikissa Jyväskylän kaupungin työyhteisöissä, joita on yhteensä n. 450. Työsuojeluriskit arvioidaan työyhteisökohtaisesti riskien olemassaolon ja erityisesti riskin suuruuden perusteella, joka muodostuu vaaran tai haitan aiheuttamien seurausten vakavuuden ja niiden ilmenemisen todennäköisyyden perusteella. Pyydämme palveluntuottajilta näytteet tulosten raportointipohjasta sekä mahdolliset referenssitiedot vastaavan kokoisesta organisaatiosta. Lisäksi edellytämme palveluntuottajalta valmista kyselyalustaa sekä kokonaispalvelua suunnittelusta yksikkökohtaiseen raportointiin. Pyydämme tarjousta 23.2.2018 klo 16.00 mennessä.
Määrä:2 sähköistä kyselyä
Yksikkö (kpl, ltk, h, pv):
Osatarjouksetei
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan seuraavista osista:Ei
Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
  • ELÄKEVAKUUTUS. Tarjoajalla tulee olla voimassaoleva eläkevakuutus ja eläkevakuutusmaksut tulee olla suoritettu taikka tarjoajalla tulee olla erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus.
  • KAUPPAREKISTERI. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt kaupparekisteriin. Mikäli lainsäädäntö ei edellytä rekisteröitymistä, tarjoajan tulee antaa selvitys rekisteröimättömyytensä perusteista.
  • MUUT REKISTERIT. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä edellä mainittuihin rekistereihin.
  • Tarjoajan ei tarvitse liittää selvityksiä tarjoukseensa. Hankintayksikkö pyytää erikseen toimittamaan selvitykset vaatimusten täyttymisestä.
  • VEROJEN MAKSU. Tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa tai tällä tulee olla maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma maksamattomista veroista.
Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperuste sekä vertailuperusteiden painoarvot

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavin vertailuperustein:

  • toimitusvarmuus: 2/30%
  • toimitusaika: 3/30%
  • tekniset ominaisuudet: 1/40 %

Vertailuperusteiden tärkeysjärjestys on merkitty numeroin tai suhteellinen painoarvo prosentein vertailuperusteen perään. Vertailuperusteiden sisältö on kuvattu tarkemmin liitteissä.

Keskeiset sopimusehdot
Toimitusaika:
Maksuehto:
Ohje -Laskutan kaupunkia
http://www.jyvaskyla.fi/talouskeskus/laskut/laskutus
Palvelun vasteaika:
Takuuaika ja -ehdot:
Muu, mikä:
Sovellettavat yleiset sopimusehdotJulkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT)
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää:23.2.2018 klo 16:00 mennessä
Osoite tarjousten jättämiseksi:marja-leena.oinonen@jkl.fi
Hankinnan tunnus:Henkilöstökysely sekä työturvallisuusriskien arviointi
Sitovat tarjoukset tulee jättää edellä mainittuun määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus.
Muut tiedot
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.

Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymysten jättöaikaTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 19.2.2018 klo 12:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen marja-leena.oinonen@jkl.fi. Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kysymysten jättöosoite ja lisätiedotmarja-leena.oinonen@jkl.fi
VastauksetKysymyksiin vastataan viimeistään 19.2.2018 klo 16:00. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annettavat vastaukset annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille sekä erikseen pyydettäessä muille kiinnostuneille. Mikäli tarjouspyyntöön tehdään kysymysten johdosta muutoksia, julkaistaan päivitetty tarjouspyyntö pienhankintakanavassa kysymyksiin vastaamisen yhteydessä.
Liitteet
Asiasanat
Tarjouspyyntö lisätty13.2.2018 klo 17:57

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje