Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Terveydensuojelujärjestys 2017


Tunniste: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen


Hyväksytty: Rakennus-ja ympäristölautakunnan ympäristöterveysjaosto 26.3.2014/21, voimaantulo 1.5.2014 alkaen.
Tarkistettu: Rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöterveysjaosto 19.4.2017/28, voimaantulo 1.5.2017 alkaen.
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=957429Sisällysluettelo

1. Soveltamisala ja tavoite
2. Terveydensuojelujärjestyksen valvonta
3. Ilmoitusvelvollisuus
3.1. Muu huoneisto, laitos tai toiminta
4. Talousvesi
5. Lintujen ruokinta
6. Vahinkoeläinten torjunta
7. Poikkeaminen terveydensuojelumääräyksistä
8. Seuraamukset terveydensuojelujärjestyksen rikkomisesta ja laiminlyönnistä
9. Määräysten voimaantulo

1. Soveltamisala ja tavoite

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueella on noudatettava tätä terveydensuojelujärjestystä (terveydensuojelumääräyksiä). Tämä järjestys on voimassa ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen mukaisella toiminta-alueella (Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen).

Mikäli laissa tai sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetään tästä järjestyksestä poikkeavasti, ovat tämän järjestyksen määräykset lainsäädäntöön nähden väistyviä. Näitä määräyksiä noudatetaan muun lainsäädännön tai muiden kunnallisten määräysten rinnalla.

Terveydensuojelumääräysten tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

2. Terveydensuojelujärjestyksen valvonta

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöterveysjaosto on antanut nämä määräykset (terveydensuojelujärjestys) terveydensuojelulain (763/1994) 51 §:n perusteella.

Näiden määräysten noudattamista valvovat ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat.

3. Ilmoitusvelvollisuus

Määräyksillä on haluttu täsmentää terveydensuojelulain (763/1994, muutos 942/2016) 13
§:n ilmoitusvelvollisten toimintojen kohtaa 6 (sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa).

3.1. Muu huoneisto, laitos tai toiminta

Ilmoitusvelvollisuus koskee mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavien toimintojen sijoittamista esim. asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja.

Tällaisia toimintoja ovat mm.

- kemialliset pesulat, maalaamot, kopiolaitokset ja muut vastaavat laitokset, joissa käsitellään liuottimia tai muita haitallisia aineita
- diskot, tanssiravintolat, karaokeravintolat, ulkokaraoket, soittoterassit, nuorisotilat, elokuvateatterit ja muut sisätilat, joiden toiminnasta voi aiheutua voimakkaita ääniä tai joissa soitetaan musiikkia suurella äänenvoimakkuudella
- sisätiloissa toimivat mikroautoradat ja ampumaradat
- ajoneuvojen, moottorien tai vastaavien muiden koneiden viritys, testaus ja huolto
- muut vastaavat tilat tai toiminnat, joista voi aiheutua terveyshaittaa melun, pölyn, hajun, tärinän yms. muodossa

4. Talousvesi

Vedenhankintaa suunniteltaessa (esim. porakaivot) on otettava huomioon alueen mahdollisesti korkea pohjaveden radioaktiivisuus ja arseenipitoisuus.

5. Lintujen ruokinta

Kiinteistön omistajan/haltijan on huolehdittava, että ruokinnasta ei aiheudu naapureille tai muulle ympäristölle terveys- tai hygieniahaittaa. Lintujen ruokinta tulee järjestää siten, että vahinkoeläimet (mm. rotat, hiiret, haittalinnut) eivät pääse ruokintapaikalle (esim. lintulaudalle tai muulle ruokinta-automaatille). Ruokintaa ei tule järjestää suoraan maasta vaan käyttämällä soveltuvaa ruokinta-automaattia. Ruokintaan tulee käyttää ainoastaan tarkoitukseen soveltuvaa ravintoa. Elintarvikejätettä ei tule käyttää ruokintaan. Ruokinta- paikan alusta on pidettävä puhtaana ruokintajätteistä ja lintujen ulosteista salmonellavaaran vuoksi. Ruokinta tulee lopettaa, mikäli siitä aiheutuu haittaa, kuten lähiympäristön likaantumista, haittalintujen tai rottien lisääntymistä alueella. Kesäajaksi (1.5.-30.10.) tulee ruokinta lopettaa ja ruokintapaikat puhdistaa. Yleisillä alueilla (puistot ja virkistysalueet) lintujen ruokintaan tarvitaan kunnan tai puiston omistajan lupa.


6. Vahinkoeläinten torjunta

Kiinteistön omistajan/haltijan on huolehdittava, että vahinkoeläimille (rotat, hiiret, haittalinnut) ei ole saatavilla ravintoa tai pesimispaikkoja. Teollisuuslaitosten, varastoalueiden, liikekiinteistöjen ja vastaavien rakennusten on tarvittaessa tehtävä suunnitelma rottien ja muiden vahinkoeläinten hävittämiseksi.

Vastuu vahinkoeläinten hävittämisestä on ensisijaisesti kiinteistön omistajalla. Vahinkoeläinten myrkkysyötit tulee merkitä, suojata ja sijoittaa siten, että muut eläimet tai lapset eivät pääse syötteihin käsiksi.

7. Poikkeaminen terveydensuojelumääräyksistä

Terveydensuojeluviranomainen voi antaa näitä terveydensuojelumääräyksiä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä ja voi erityisestä syystä kirjallisesta hakemuksesta myöntää yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä.

8. Seuraamukset terveydensuojelujärjestyksen rikkomisesta ja laiminlyönnistä

Terveydensuojelujärjestyksen valvontaan ja hallintopakkoon sovelletaan terveydensuojelulain 13 luvun säännöksiä.

Rangaistuksesta vastoin terveydensuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä toiminnasta säädetään rikoslain (39/1889) 44 luvun 1 §:ssä.

9. Määräysten voimaantulo

Terveydensuojelumääräykset tulevat voimaan 1.5.2017 rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöterveysjaoston päätöksellä 19.4.2017 § 28.

Kunnallinen määräyskokoelma :: T ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje