Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hakemistot

Hallintosääntö 2018


Tunniste: 3/2018


4 luku
Palveluorganisaation johtaminen

26 § Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa ja sen kehittämistä kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa säädetään ja muutoin määrätään

- esitellä kaupunginhallitukselle ja konsernijaostolle niiden tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat
- vastata asioiden valmistelusta kaupunginhallitukselle ja konsernijaostolle sekä päätösten täytäntöönpanosta
- vastata kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta
- vastata hyvän johtamis- ja hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunkiorganisaatiossa
- vastata kaupungin edunvalvonnasta sekä yhteydenpidosta eri sidosryhmiin
- asettaa konserniohjausryhmä, jonka tehtävänä on valmistella konsernijaostolle tämän toimivaltaan kuuluvia asioita, antaa lausuntoja ja kannanottoja hankkeiden taloudellisista vaikutuksista päätösten valmistelua varten sekä laatia omistajaohjaukseen liittyviä selvityksiä ja ohjeita.
- asettaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmän

Kaupunginjohtaja päättää kaupunginhallituksen tehtäväalueeseen kuuluvien kiireellisten selvitysten ja vastineiden antamisesta hallintoviranomaisille ja tuomioistuimille.

Kaupunginjohtajan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kaupunginjohtajan tehtävistä ja toimivallasta henkilöstö- ja talousasioissa määrätään luvuissa 8 ja 9.

27 § Toimialajohtaja ja kansliapäällikkö

Toimialajohtaja vastaa toimialansa johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta lautakunnalle. Toimialajohtaja vastaa lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja päätösten täytäntöönpanosta. Toimialajohtaja päättää toimialaa koskevien kiireellisten selvitysten ja vastineiden antamisesta hallintoviranomaisille ja tuomioistuimille.

Kansliapäällikkö vastaa konsernihallinnon johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta kaupunginhallitukselle. Kansliapäällikkö rinnastetaan toimialajohtajaan. Kansliapäälliköllä on ohjausvalta koko kaupunkia koskeviin hallinnon tehtäviin.

Toimialajohtaja ja kansliapäällikkö päättävät toimialansa jakautumisesta palvelualueiksi sekä palveluyksiköiksi ja niiden nimistä.

Toimialajohtajan ja kansliapäällikön esimies on kaupunginjohtaja.

Toimialajohtajan ja kansliapäällikön tehtävistä ja toimivallasta henkilöstö- ja talousasioissa määrätään luvuissa 8 ja 9.

28 § Palvelujohtaja ja palvelupäällikkö

Palvelualuetta johtaa palvelujohtaja ja palveluyksikköä palvelupäällikkö.

Palvelujohtaja päättää palveluyksiköiden jakautumisesta toimintayksiköihin ja niiden nimistä, mikäli kyseessä ei ole hallintosäännön luvun 2 palveluverkkomääritelmän mukaiset toimintayksiköt. Palvelualueella voi olla toiminnan laajuuden tai luonteen perusteella myös muita merkittäviä osakokonaisuuksia, joille on määritelty esimiesvastuuta.

Palvelujohtaja päättää palvelusetelirekisteriin hyväksymisestä ja siitä poistamisesta.

Palvelujohtaja tai palvelupäällikkö antaa vastauksen tehtäväalueelleen osoitettuihin kanteluihin ja selvityspyyntöihin, ellei asian laajuus tai vaikuttavuus edellytä toimielimen käsittelyä.

Palvelujohtajan ja palvelupäällikön tehtävistä ja toimivallasta henkilöstö- ja talousasioissa määrätään luvuissa 8 ja 9.

29 § Toimintayksikön esimies

Toimintayksikön esimies vastaa toimintayksikön toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa palvelujohtajan ja palvelupäällikön alaisuudessa.

Toimintayksikön esimiehen tehtävistä ja toimivallasta henkilöstö- ja talousasioissa määrätään luvuissa 8 ja 9.

30 § Liikelaitoksen johtaja

Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Liikelaitoksen johtaja huolehtii johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta sekä informoi johtokuntaa liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Liikelaitoksen johtaja johtaa liikelaitoksen viestintää.

Liikelaitoksen johtajan esimiehenä toimii kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Liikelaitoksen johtajan tehtävistä ja toimivallasta henkilöstö- ja talousasioissa määrätään luvuissa 8 ja 9.

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Hakemistot :: Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje