Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hakemistot

Hallintosääntö 2018


Tunniste: 3/2018


Hallintosäännön liite 3

Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Sisällys

1 § Yleistä
2 § Kokouspalkkiot
3 § Vuosipalkkiot
4 § Osa-aikaiset luottamushenkilöt
5 § Valtuustoryhmien työskentelyn tukeminen ja ryhmäpuheenjohtajapalkkio
6 § Vaalitoimielinten palkkiot
7 § Erillispalkkiot
8 § Kokouksen peruuntuminen
9 § Toimielimen sihteerin palkkio
10 § Muut palkkiot
11 § Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaus
12 § Palkkioiden ja korvausten maksatus
13 § Muut korvaukset
14 § Erinäisiä määräyksiä
15 § Voimaantulo

1 § Yleistä

Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkaa tai palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.
Palkkiosääntöä ei sovelleta nuorisovaltuuston luottamushenkilötoimintaan. Nimetyille nuorisovaltuuston edustajille maksetaan kuitenkin lautakunnan jäsenen kokouspalkkio lautakuntatyöskentelyyn osallistumisesta.

2 § Kokouspalkkiot

Kaupungin luottamushenkilötoimielinten kokouksista sekä osallistumisesta sähköiseen päätöksentekomenettelyyn suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Kaupunginvaltuusto
- puheenjohtaja 280 euroa/kokous
- varapuheenjohtajat 180 euroa/kokous
- jäsen 160 euroa/kokous
- valtuuston asettaman valiokunnan jäsen 140 euroa/kokous
- valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunnan puheenjohtaja 140 euroa/kokous
- valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunnan jäsen 100 euroa/kokous

Kaupunginhallitus
- puheenjohtaja 280 euroa/kokous
- varapuheenjohtajat 180 euroa/kokous
- jäsen 160 euroa/kokous
- konsernijaoston puheenjohtaja 280 euroa/kokous
- konsernijaoston varapuheenjohtaja 180 euroa/kokous
- konsernijaoston jäsen 160 euroa/kokous
- kaupunginhallituksen asettaman toimikunnan puheenjohtaja 140 euroa/kokous
- kaupunginhallituksen asettaman toimikunnan jäsen 100 euroa/kokous

Lautakunnat
- puheenjohtaja 180 euroa/kokous
- varapuheenjohtajat 140 euroa/kokous
- jäsen 120 euroa/kokous
- lautakunnan jaoston puheenjohtaja 140 euroa/kokous
- tarkastuslautakunnan jaoston puheenjohtaja 140 euroa/kokous
- lautakunnan jaoston jäsen 100 euroa/kokous
- lautakunnan nimeämän toimikunnan jäsen 50 euroa/kokous

Liikelaitosten johtokunnat
- puheenjohtaja 180 euroa/kokous
- varapuheenjohtajat 120 euroa/kokous
- jäsen 120 euroa/kokous

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta kaupunginhallituksen ja sen jaoston kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.

Toimielimen kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kaupunginhallituksen toimielimeen määräämälle edustajalle maksetaan sama palkkio kuin tämän toimielimen jäsenelle.

Mikäli lautakunnan puheenjohtaja osallistuu ko. lautakunnan alaisen jaoston kokouksiin jaoston päätöksen perusteella, lautakunnan puheenjohtajalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin jaoston jäsenelle.

Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kahta tuntia.

Jos kaupunginvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan erillisessä toimituksessa, suoritetaan siitä toimenpidepalkkiona 50 euroa.

3 § Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:

Kaupunginvaltuusto
- puheenjohtaja 7 500 euroa/vuosi
- varapuheenjohtajat 3 500 euroa/vuosi

Kaupunginhallitus
- puheenjohtaja 9 000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtajat 3 500 euroa/vuosi
- jäsen 3 000 euroa/vuosi
- konsernijaoston puheenjohtaja 4 500 euroa/vuosi
- konsernijaoston varapuheenjohtajat 1 750 euroa/vuosi
- konsernijaoston jäsen 1 500 euroa/vuosi

Lautakunnat
- puheenjohtaja 3 500 euroa/vuosi
- tarkastuslautakunnan jaoston puheenjohtaja 2 400 euroa/vuosi
- tarkastuslautakunnan jäsen 2 000 euroa/vuosi

Liikelaitosten johtokunnat ja neuvostot
- Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 2 000 euroa/vuosi
- muiden liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajat 1 200 euroa/vuosi
- vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston puheenjohtaja 1 200 euroa/vuosi

Kun vuosipalkkioon oikeutettu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä on oikeus saada suhteellinen osuus vuosipalkkiosta.

Kaupunginhallituksen erikseen määrittelemille vuosipalkkioon oikeutetuille puheenjohtajille laaditaan tehtävänkuvaus.

4 § Osa-aikaiset luottamushenkilöt
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voivat hoitaa tehtäväänsä osa-aikaisesti. Luottamustoimen hoitamiseen käytettävä enimmäisaika ja siitä suoritettava korvaus määritellään seuraavasti:
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja enintään 50 prosenttia, enintään 2 500 euroa kuukaudessa
- kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat enintään 20 prosenttia, enintään 1 000 euroa kuukaudessa
- kaupunginvaltuuston puheenjohtaja enintään 40 prosenttia, enintään 2 000 euroa kuukaudessa.
Osa-aikaisuuden perusteella maksettavan kuukausipalkkion laskentaperuste on 5 000 euroa
Osa-aikaisuuden valinneelle puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle laaditaan tehtäväkuvaus, jonka hyväksyy kaupunginhallitus.
Osa-aikaisella puheenjohtajalla/varapuheenjohtajalla ei ole oikeutta erillisiin vuosipalkkioihin (3 §), erillispalkkioihin (6 §) tai ansionmenetyskorvaukseen (10 §/kohta 1).
Osa-aikaiselle puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio on vastaavan suuruinen kuin jäsenen kokouspalkkio.
Kun osa-aikainen luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, lakkaa hänen oikeutensa palkkaan, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta sijaisella on oikeus saada suhteellinen osuus palkasta.

5 § Valtuustoryhmien työskentelyn tukeminen ja
ryhmäpuheenjohtajapalkkio

Valtuustoryhmien työskentelyä tuetaan vuosittain talousarviossa päätetyllä euromäärällä. Tuki määräytyy maaliskuun 31. päivän ja syyskuun 30. päivän mukaisen valtuustoryhmän varsinaisten valtuutettujen määrän perusteella ja se maksetaan kaksi kertaa vuodessa kunnallisjärjestön esittämän laskun mukaisesti.

Valtuustoryhmän puheenjohtajalle maksetaan vuosittain palkkio, joka on 100 euroa/valtuutettu/vuosi. Kokonaissumma määräytyy maaliskuun 31. päivän ja syyskuun 30. päivän mukaisen valtuustoryhmän varsinaisten valtuutettujen määrän perusteella. Palkkio maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

6 § Vaalitoimielinten palkkiot

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin kokoukselta/toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä:
1) keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja -toimikunnan puheenjohtaja 200 euroa
2) keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja -toimikunnan jäsen 160 euroa.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kullakin kerralla vaalista kertapalkkiona
3 000 euroa.

7 § Erillispalkkiot

Jos luottamushenkilö osallistuu toimielimen valitsemana sellaiseen toimielimeen, kokoukseen, neuvotteluun, toimitukseen tai tehtävään,
- jossa hän edustaa kaupunkia tai valvoo toimialaansa ja
- josta ei tässä säännössä ole mainittu,
maksetaan hänelle enintään kerran vuorokaudessa sen toimielimen palkkio, joka hänet on määrännyt kuitenkin korkeintaan lautakunnan jäsenen kokouspalkkio. Erillispalkkiota ei makseta, mikäli kokouksesta maksetaan muu palkkio tai korvaus.

8 § Kokouksen peruuntuminen

Jos toimielimen kokous ei ole laillinen ja päätösvaltainen, eikä kokousta voida pitää, maksetaan paikalle tulleille luottamushenkilöille kokouspalkkio.

9 § Toimielimen sihteerin palkkio

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.

10 § Muut palkkiot

Luottamushenkilölle, joka osallistuu kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai lautakunnan iltakouluun, kokouksen muodossa järjestettyyn koulutukseen tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen, maksetaan ao. toimielimen jäsenen kokouspalkkio. Palkkiota iltakoulusta ei makseta erikseen, jos se pidetään toimielimen kokouksen yhteydessä.

11 § Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaus

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta todellisesta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Korvausta maksetaan osallistumisesta
- kaupungin toimielimen kokoukseen
- kaupungin toimielimen seminaariin tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
- kaupungin järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
- kaupungin toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan.

Korvausta maksetaan tilaisuuteen tai siihen liittyvään matkaan käytetyltä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä matkoihin työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enintään (1) tunti matka-aikaa kumpaankin suuntaan.

1 Ansionmenetyskorvaus

Saadakseen ansionmenetyskorvausta luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus ansionmenetyksestä sekä hyväksyttävä selvitys kustannuksista. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen hakijan työaikaa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Ansionmenetyskorvaus voidaan maksaa suoraan luottamushenkilön työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Edellä mainittua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 15 euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä on 50 euroa/tunti.

Ansionmenetyskorvausta koskevia määräyksiä ei sovelleta palvelussuhteessa Jyväskylän kaupunkiin oleviin luottamushenkilöihin.

2 Muiden kustannusten korvaaminen

Saadakseen korvausta muista tässä pykälässä tarkoitetuista kustannuksista luottamushenkilön tulee esittää kirjallinen selvitys kustannusten perusteesta ja määrästä. Ulkopuoliselle suorittamistaan kustannuksista (esim. lapsenhoitopalkkio) tulee esittää tosite. Luottamushenkilön tulee anomuksessaan vakuuttaa, että kustannus on ollut tarpeellinen luottamustoimen hoitamisen vuoksi. Korvauksen enimmäismäärä näistä kustannuksista on 30 euroa/tunti.

Konsernihallinto antaa tarkemmat ohjeet tässä pykälässä mainittujen korvausten hakemisesta ja maksamisesta.

12 § Palkkioiden ja korvausten maksatus

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tulee tehdä palkkioista tarpeelliset ilmoitukset.

Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.

Palkkiot ja korvaukset maksetaan neljännesvuosittain. Osa-aikaisten luottamushenkilöiden palkka voidaan maksaa myös kuukausittain.

13 § Muut korvaukset

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta matkustamiskustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevat määräykset, kuitenkin siten, että kaupunginhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.

Kokousmatkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta auton kilometrikorvauksen mukaisesti niille kaupungin luottamushenkilölle, joiden yhdensuuntainen matka vakinaisesta asunnosta luottamustehtävän hoitamispaikkaan on 10 kilometriä tai enemmän. Yhdensuuntaisen matkan ollessa alle 10 kilometriä, korvataan matka linja-autotaksan mukaisesti.

14 § Erinäisiä määräyksiä

Kaupunginjohtaja tai kansliapäällikkö voi tarvittaessa tehdä yksityiskohtaisia päätöksiä palkkiosäännön soveltamisesta.
Luottamushenkilön vaatimuksen häneltä evätyn luottamustoimisuhteeseen perustuvan palkkion tai korvauksen suorittamisesta ratkaisee ensi asteena kaupunginhallitus.

15 § Voimaantulo
Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 1.6.2017 ja tarkistettuna 1.3.2018.

<< edellinen sivu   

Hakemistot :: Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje