Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän kaupungin sijoitustoiminnan perusteet (2017)


Selvennys: 9/2017

1 Sijoitustoiminnan yleiset periaatteet

Sijoitustoiminnan periaatteina määriteltäviä asioita ovat sijoittamisen luonne, sijoitustoiminnan tavoitteet, suhtautuminen riskiin ja sijoitustoiminnan organisointi.

Sijoitustoiminta jakaantuu luonteeltaan kunnan toimialaan liittyvään sijoittamiseen ja kassavarojen sijoittamiseen. Sijoitustoiminnan luonteesta johtuen päämäärät ovat kaksitahoiset: kaupungin tehtäviin kuuluvaksi katsottavien tavoitteiden edistäminen ja kaupunkikonsernin kassatilanteen optimointi. Lisäksi kaupungilla voi olla toimeksiantona sijoitettavia lahjoitusvaroja, jotka ovat kaupungin hoidossa olevia rahoitusarvopapereja, pankkisaamisia tai rahaa. Lahjoitusvarojen sijoittamisesta päätetään rahastosäännössä.

Kaupungin sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa. Vähimmäisvaatimuksena on sijoituksen reaaliarvon säilyttäminen. Sijoitusten tuoton on katettava myös sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Taloudellisuusperiaatteen lisäksi kaupungin on sijoitustoiminnassaan otettava huomioon julkisyhteisöön kohdistuvat yhteiskunnalliset velvoitteet ja julkishallinnossa hyväksyttävät toimintaperiaatteet. Vastuullinen sijoittaminen on huomioitu siten, että suoria osake-, joukkolaina- tai rahamarkkinasijoituksia ei tehdä ase-, tupakka- tai alkoholiteollisuuden yrityksiin. Tämän lisäksi rahasto- ja indeksisijoituksilta edellytetään YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista.

Sijoitustoiminnassa on otettava huomioon kaupungin maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaaminen. Sijoittamisen tulee perustua hallittuihin riskeihin, mikä tarkoittaa suunnitelmallista riskien tunnistamista, mittaamista ja riskeiltä suojautumista.

Sijoitusten rahoittaminen lainanotolla tulee kysymykseen vain toimialaan liittyvissä sijoituksissa. Kassavarojen sijoittaminen on kassaylijäämän sijoittamista, millä on vain välineellistä merkitystä kunnan varsinaisten tehtävien hoitamisessa. Sen vuoksi lainan ottaminen vain kassaylijäämän lisäämisen tarkoituksessa ei kuulu kunnan tehtäviin.

Kaupungin sijoitustoiminnan tulee olla kilpailutettua silloin, kun siihen käytännössä on mahdollisuus. Tämä koskee sekä sijoituskohteen tuoton että sijoituspalvelujen kilpailuttamista.

2 Toimialasijoittaminen

Toimialaan liittyvällä sijoittamisella edistetään kaupungin tehtäviin kuuluvia päämääriä, joita voivat olla esimerkiksi palvelutuotannon järjestäminen, asuntotuotannon tukeminen, elinkeinorakenteen muutoksen edistäminen tai työllisyyden turvaaminen. Sijoituskohteeksi valittavalla toimialalla voi olla kaupungille yhteiskunnallista, taloudellista tai strategista merkitystä.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: S ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje