Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö (2017)


Tunniste: 2017Hyväksytty: sivistyslautakunta 17.5.2017/36, voimaantulo 1.6.2017
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=965237Sisällys
1 § Johdanto
2 § Sivistyksen toimiala
3 § Sivistyslautakunnan toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Voimaantulo


1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään sivistyslautakunnan ja sen tehtäväalueen viranhaltijoiden toimivallasta.


2 § Sivistyksen toimiala

Sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa toimii sivistyksen toimiala, jonka johtajana toimii toimialajohtaja. Toimiala jakautuu edelleen palvelujohtajien johtamiksi palvelualueiksi ja palvelupäälliköiden johtamiksi palveluyksiköiksi. Palveluyksiköt voivat jakaantua edelleen toimintayksiköiksi.

Toimialajohtaja vastaa toimialan johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sivistyslautakunnalle ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle. Palvelujohtajat vastaavat palvelualueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä resurssien kohdentamisesta. Palvelujohtaja toimii toimialajohtajan alaisuudessa ja palveluyksiköiden johtajat palvelujohtajien alaisuudessa. Toimialaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää toimialajohtaja.
Sivistyksen toimialan palvelualueita ovat
1) Varhaiskasvatus 1
2) Varhaiskasvatus 2
3) Perusopetus 1
4) Perusopetus 2
5) Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Konsernihallinnon toimintasäännössä voidaan määrätä erikseen sen vastuulla olevista tehtävistä sivistyksen toimialan osalta.


3 § Sivistyslautakunnan toimivalta

Sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatuksen, kotihoidon ja yksityisenhoidon tuesta annettujen lakien, perusopetuslain, nuorisolain ja opiskeluhuoltolain sekä niihin liittyvän muun lainsäädännön nojalla järjestettävistä palveluista.

Hallintosäännössä määrättyjen tehtävien lisäksi sivistyslautakunta

1) päättää oppilaaksioton perusteista (POL 6§)
2) päättää esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksen perusteet (POL 32§)
3) hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuksen ja perusopetuksen opetus-suunnitelmat
4) päättää perusopetuksen kieliohjelmasta ja erikoisluokista, kaupunkikohtaisesta painotetusta opetuksesta ja erityiskoulujen erityistehtävistä
5) hyväksyy koulujen järjestyssäännöt (POL 29§)
6) päättää perusopetuksen opetusresurssien jakoperusteista
7) päättää kokeiluluvan hakemisesta ja osallistumisesta kokeiluihin (POL 20§)
8) päättää antamansa opetuksen arvioinnista (POL 21§)
9) päättää lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä
10) päättää tehtäväalueensa avustusten myöntämisestä, avustusten jakamisen periaatteista ja viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia
11) päättää tehtäväalueellaan tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä

Perusturvalautakunnan sekä sivistyslautakunnan yhteisen yksilöasiainjaoston tehtävistä määrätään hallintosäännössä. Sivistyslautakunnan tehtäväalueen osalta asiat esittelee jaostossa lautakunnan nimeämä viranhaltija.


4 § Viranhaltijoiden toimivalta

Hallintosäännön perusteella sivistyksen toimialalle kuuluvan toimivallan siirtämisestä sivistyslautakunnan alaisille viranhaltijoille määrätään seuraavaa:

4.1 Toimialajohtaja
- päättää yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvonnasta ja sen toteuttamisesta
- päättää palvelujohtajien ja -päälliköiden tehtäväjärjestelyistä
- päättää useita palvelualueita koskevan tutkimusluvan myöntämisestä
- päättää rehtorin tehtävien hoitoa koskevien määräysten antamisesta ja tehtävän poisottamisesta (POL37§) palvelujohtajaa kuultuaan
- päättää päiväkodinjohtajan tehtävien hoitoa koskevien määräysten antamisesta ja tehtävän poisottamisesta palvelujohtajaa kuultuaan
- päättää muiden palvelujen järjestäjien kanssa tehtävän yhteistyön ja sopimusten ehdoista
- päättää lukuvuosittaisesta kouluyksikkökohtaisen opetusresurssin jaosta
- päättää perusopetuksen valmistavien ryhmien muodostamisesta (POA 2§)
- päättää koulujen ja esiopetuksen lukuvuoden työ- ja loma-ajat (POL 23§)
- päättää toimialaa koskevan työryhmän nimeämisestä

4.2. Palvelujohtaja (varhaiskasvatus ja perusopetus)
- päättää kotihoidontuen maksamisesta päivähoidossa olevalle lapselle (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 15§)
- päättää varhaiskasvatuksen yksiköiden apulaisjohtajat ja vastuulastentarhanopettajat päiväkodinjohtajaa kuultuaan
- määrää koulujen apulais- ja vararehtorit rehtoria kuultuaan
- päättää kuljetustuen ja esiopetuksen kuljetusetuuden myöntämisestä päiväkodin johtajaa/asiakaspalvelupäällikköä kuultuaan (Varhaiskasvatuslaki1 § ja POL 32§)
- hyväksyy koulujen ja päiväkotien lukuvuosittaiset toimintasuunnitelmat
- päättää oppilaiden, myös erityishuoltolain piiriin kuuluvien oppilaitten ottamisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan
- päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajille maksettavista harkinnanvaraisista tuista
- päättää päiväkoti- ja koulukohtaisia oppilashuoltoryhmiä johtavien henkilöiden nimeämisestä
- päättää kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen ja esioppilaan edistymisen valvonnasta (POL 26§)
- päättää palvelujen ostamisesta muilta opetuksen järjestäjiltä
- päättää lapsen erityisruokavalion korvaamisesta perhepäivähoidossa (varhaiskasvatuslaki 2b§)

4.3. Palvelupäällikkö (palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö)
- päättää varhaiskasvatusta tai perusopetusta koskevan tutkimusluvan myöntämisestä

4.4. Palvelupäällikkö (kieli- ja kulttuuriryhmien opetus)
- päättää oman äidinkielen opetukseen osallistuvan oppilaan kuljetusetuudesta

4.5. Palveluasiantuntija
- päättää yksityisen päiväkodin/ryhmäperhepäivähoidon ja yksityisen perhepäivähoitajan hyväksynnästä palvelusetelipalvelun tuottajaksi (Päivähoitoasetus 11§, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 4§, Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 4§)
- päättää päivähoitopaikan ja esiopetuspaikan ostamisesta yksityiseltä palveluntuottajalta tai toiselta kunnalta sekä mahdollisen erityisavustajapalvelun ostamisesta toiselta kunnalta sekä hoitopaikan myymisestä toiselle kunnalle (Varhaiskasvatuslaki, 11 a§)
- valitsee aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajat ja allekirjoittaa sopimukset

4.6. Palvelukoordinaattori/Asiakaspalvelupäällikkö (varhaiskasvatus)
- päättää yksityisen päiväkodin/ryhmäperhepäivähoidon ja yksityisen perhepäivähoitajan hyväksynnästä palvelusetelipalvelun tuottajaksi (Päivähoitoasetus 11§, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 4§, Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 4§)
- päättää lasten valinnasta päivähoitoon (Sosiaalihuoltolaki 6§ ja Varhaiskasvatuslaki 31§)
- päättää lapsen ottamisesta esiopetukseen (POL 26 a §)
- päättää yksityisen hoitajan hyväksymisestä lapsen kotiin (Päivähoitoasetus 11§)
- päättää päivähoidon palvelusetelin, palvelurahan ja esiopetuskorvauksen myöntämisestä (Varhaiskasvatuslaki 11a§, Päivähoitoasetus, Laki yksityisistä sosiaalipalveluista)

4.7. Päiväkodinjohtaja
- päättää hoitopaikan varaamisesta perhepäivähoitajalta (Päivähoitoasetus 8§)
- päättää kunnallisen perhepäivähoitajan oman lapsen hoidon palvelurahan myöntämisestä
- päättää ja vastaa päiväkodin kehysbudjetin käytöstä
- päättää opiskeluun liittyvien harjoittelijoiden ottamisesta
- päättää alle esiopetusikäiselle lapselle annettavasta erityisestä tuesta (POL 17)
- päättää lasten tapaturman korvaamisesta
- päättää esiopetuksessa olevalle oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta ja vastaa pedagogisen selvityksen sekä henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadinnasta (POL 17 §, POL 17a§)
- vastaa päiväkodin toimintasuunnitelman laatimisesta yhdessä henkilökunnan kanssa
- vastaa päiväkodin turvallisuussuunnitelman laatimisesta yhdessä henkilökunnan kanssa

4.8. Perusopetuksen rehtori
- vastaa koulun toimintasuunnitelman laatimisesta yhteistyössä opettajakunnan kanssa
- päättää ja vastaa koulun kehysbudjetin käytöstä
- päättää oppilaan opiskelun poikkeuksellisesta järjestämisestä (POL 18§)
- päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta (POL 19§)
- vastaa opiskeluun liittyvien todistusten antamisesta (POA 12§)
- päättää opetusharjoittelijoiden ottamisesta (POA 22§)
- päättää koulun työjärjestyksestä ja toimintasuunnitelman muutoksista
- päättää oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta ja turvaamistoimenpiteenä käytettävästä opetuksen epäämisestä (POL 36§, 36a§, 36b§ ja 36c§)
- päättää oppilaaksi ottamisesta lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti (POL 6§ 1 ja POL 28§)
- päättää oppilaan ottamisesta pidennettyyn oppivelvollisuuteen (POL 25§)
- päättää oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta ja vastaa pedagogisen selvityksen sekä henkilö-kohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadinnasta (POL 17§, PL17a)
- päättää valitun oppiaineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi (POL 30§)
- päättää koulumatkaedun myöntämisestä lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti (POL 32§)
- päättää majoitusedusta (POL 33§)
- päättää koulutapaturman korvaamisesta (POL 34§)
- päättää poissaololuvan myöntämisestä oppilaalle viittä koulupäivää pidemmäksi ajaksi (POL 35§)
- päättää luvasta opetuksen aloittamiseen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin (POL 27§)
- päättää oppilaan arvioinnin uusimisesta yhdessä opettajan kanssa (POA 19§)
- päättää yhdessä opettajan kanssa todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa (POA 23§)
- päättää oppilaan vuosiluokalle jättämisestä yhdessä opettajan kanssa (POA 13§)
- vastaa koulun turvallisuussuunnitelman laatimisesta yhdessä henkilökunnan kanssa

4.9. Opettaja perusopetuksessa
- päättää opetusta häiritsevän oppilaan poistamisesta luokasta (POL 36 §)
- päättää jälki-istuntoon määräämisestä (POL 36 §)
- päättää oppilaan määräämisestä kotitehtävien suorittamiseen valvonnan alaisena (PL 36 §)
- päättää oppilaan arvioimisesta oppiaineen / aineryhmän / opintokokonaisuuden ja käyttäytymisen osalta (PA 13 §:n)
- päättää vuosiluokalle jättämisestä yhdessä rehtorin kanssa (POA 13 §)
- päättää oppilaan arvioinnin uusimisesta yhdessä rehtorin kanssa (POA 11 §)
- päättää todistuksen antamisesta oppilaalle sekä perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa yhdessä rehtorin kanssa (POA 23 §)
- luokanopettaja ja luokanohjaaja päättävät luvan myöntämisestä oppilaan poissaoloon enintään 5 työpäiväksi (PL 35 §)

4.10. Palvelupäällikkö (nuorten palvelut)
- vastaa nuorten palvelujen toimintasuunnitelman laadinnasta yhteistyössä henkilökunnan kanssa
- päättää ja vastaa nuorten palvelujen kehysbudjetin käytöstä
- päättää nuorisotilojen aukioloajoista ja käyttövuoroista
- päättää nuorten palvelujen maksuista
- päättää harkinnanvaraisten kertaluonteisten kohdeavustusten myöntämisestä lautakunnan vuosittain hyväksymissä rajoissa
- päättää ennakkoavustuksista lautakunnan hyväksymissä rajoissa.


5 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.6.2017.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje