Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jätehuoltomääräykset (2013)


Selvennys: Jyväskylän kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset
Tunniste: 2013JÄTTEIDEN KERÄYS KIINTEISTÖILLÄ

4 § Yleinen lajitteluvelvoite

Jätteen haltijan tulee huolehtia jätteidensä lajittelusta. Jätteiden lajitteluvelvoite on yleinen ja koskee kaikkia Jyväskylässä asuvia ja toimivia. Lajitellut hyöty- ja erityisjätteet sekä vaaralliset jätteet pidetään erillään muista jätteistä ja toisistaan. Jätteet toimitetaan niille osoitettuihin vastaanottopaikkoihin tämän luvun määräysten mukaisesti. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet toimitetaan tuottajayhteisön osoittamiin vastaanottopaikkoihin.


5 § Asumisessa syntyvät jätteet

Kiinteistöillä on oltava jätteille erilliset, jätteenkeräykseen tarkoitetut keräysvälineet. Biojätteelle ei kuitenkaan tarvita keräysvälinettä, mikäli se kompostoidaan 23 §:n mukaisesti kiinteistöillä.

Keräyspaperi, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä muut tuottajavastuulle kuuluvat jätteet lajitellaan erikseen. Ne toimitetaan joko kiinteistön omiin keräysastioihin tai toimitetaan tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottopaikkoihin.

1. Asuinkiinteistöjen jätteenkeräysvälineet
a) Huoneistoja 1–4:
- keräysastia biojätteelle
- keräysastia kuivajätteelle
- keräyskartongille, -lasille ja -metallille on järjestetty kaupungin ylläpitämiä hyötykeräyspisteitä, joihin jätteet on kuljetettava omatoimisesti

b) Huoneistoja 5–9:
- keräysastia biojätteelle
- keräysastia kuivajätteelle
- keräysastia keräyslasille
- keräysastia keräysmetallille
- keräyskartongille on järjestetty kaupungin ylläpitämiä hyötykeräyspisteitä, joihin jätteet on kuljetettava omatoimisesti

c) Huoneistoja 10 tai enemmän:
- keräysastia biojätteelle
- keräysastia kuivajätteelle
- keräysastia keräyslasille
- keräysastia keräysmetallille
- keräysastia keräyskartongille

2. Muiden kuin asuinkiinteistöjen jätteenkeräysvälineet (toimisto-, liike-, kou-lu-, ravintola-, teollisuus- ja muut vastaavat kiinteistöt)
- keräysastia biojätteelle
- keräysastia kuivajätteelle
- keräysastia lasille
- keräysastia metallille
- keräysastia keräyskartongille tai -pahville
- keräysastiat muille mahdollisille hyödyntämiskelpoisille jätelajeille

Edellä mainitut keräysvälineet on oltava kohdan 2 mukaisilla kiinteistöillä, mikäli kyseisiä jätteitä siellä syntyy. Mikäli jotain mainittua jätettä ei kiinteistöillä synny lainkaan, ei sille myöskään tarvitse järjestää keräystä.


6 § Vaaralliset jätteet

1) Asuinkiinteistöt
Kotitalouksien vaaralliset jätteet on kerättävä erikseen ja pidettävä erillään toisistaan sekä muista jätteistä. Vaaralliset jätteet tulee ensisijaisesti säilyttää alkuperäispakkauksissaan. Ne on pakattava ja merkittävä sisältöä osoittavalla tekstillä, jotta niistä ilmenee tarpeelliset tiedot kuljetusta, varastointia ja käsittelyä varten. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa kaupungin ylläpitämään vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan. Vaarallisista jätteistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä terveydelle.

Kotitalouksien yleisempiä vaarallisia jätteitä ovat:

- raskasmetalliparistot
- käynnistysakut, nikkeli-kadmium-akut (ladattavat pienoisakut)
- loisteputket ja elohopealamput
- eräät puhdistusaineet
- maalit, liuottimet, liimat ja lakat
- kyllästysaineet ja niillä käsitelty puu
- kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
- jäteöljyt, öljynsuodattimet, öljyiset rätit

Lääkkeet ja elohopeamittarit tulee toimittaa apteekkiin. Paristot ja pienoisakut tulee toimittaa niitä myyviin liikkeisiin. Loisteputket ja elohopealamput toimitetaan sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopaikkoihin.


2) Yritykset ja muut kuin asuinkiinteistöt
Yritykset toimittavat vaaralliset jätteet omalla kustannuksellaan ympäristöluvitettuun, muun toimijan kuin kaupungin ylläpitämään vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan. Vaarallisten jätteiden määristä, laadusta, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta on pidettävä kirjaa. Kirjaa tulee pitää myös öljynerotuskaivojen tarkkailusta ja tyhjennyksistä. Kirjanpito tulee säilyttää vähintään 12 kuukauden ajalta.

Mikäli kiinteistöllä on järjestetty keräys vaarallisille jätteille tai niitä joudutaan siellä varastoimaan, siihen on varattava erillinen lukittu tila. Vaarallisia jätteitä saa varastoida kiinteistöllä korkeintaan 12 kuukautta. Keräyspisteen on oltava katettu ja siinä on oltava tiivis alusta. Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa vaarallisen jätteen lajia varten tulee olla erillinen, selvästi merkitty keräysväline. Keräyspisteen käyttäjiä tulee ohjeistaa siitä, miten vaarallisia jätteitä kiinteistöllä kerätään ja keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet on sijoitettava paikkaan, jossa ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistöllä ei saa varastoida räjähteitä, ilotulitteita tai ammuksia. Niiden hävittämiseen saa ohjeet poliisilta.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä nestettä läpäisemättömällä, altaalla varustetulla alustalla. Jätettä ei saa joutua maaperään tai viemäriin, joten se on säilytettävä tiiviisti suljetussa, sille tarkoitetussa ja tarpeellisin merkinnöin varustetuissa astioissa.

Käytöstä poistetut akut on varastoitava lämpimässä tilassa siten, etteivät ne pääse rikkoutumaan. Jos akkuja varastoidaan ulkona, ne tulee sijoittaa hapon-kestävään, tiiviiseen astiaan.

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje